Thursday, September 24, 2015

докладът от пролетта

     Есента дойде. След няколко дни ще започне новата академична учебна година.
     Много често колеги и приятели ме питат къде съм, как съм, докъде стигнаха моите университетски патила.
     Краткият отговор е: въпреки опитите на няколко души от силните на деня във Философски факултет, през учебната 2014/2015 г. не можаха да ме уволнят от Университета. Опитваха през цялата предишна академична година това да стане чрез две стъпки: първо, преподавателското ми място, на което съм след три последователни конкурса (аспирантски, 1988; асистентски, 1990 и доцентски, 2001-2004;) да бъде трансформирано от преподавателско в чиновническо, и второ, веднага след трансформацията мястото ми да бъде съкратено.
     Това обаче не стана през учебната 2014/2015 г., защото някои от членовете на Ректорския съвет са се противопоставили на тези незаконни административни ходове. Законът за висше образование не предвижда уволнение за преподавателки, които са превеждали Аристотел, но задават неудобни въпроси на силните на деня във ФФ.
     Засега не съм уволнена, продължавам да бъда преподавател в Университета и продължавам да съм в катедрата по Реторика, в която бях преместена през пролетта на 2012 г. след внезапната смърт на доц. д-р Лилия Методиева.

     През май тази година се обърнах с молба към ръководството на Университета, Философския факултет и членовете на катедрата по Логика, етика и естетика.
      
     Ето какво пишеше в молбата:
До господин Ректора на Софийския Университет
Св. „Климент Охридски” проф. дин Иван Илчев
До госпожа заместник-ректора по
административните въпроси и академичния състав
проф. дпн Албена Чавдарова
До господин Декана на ФФ
проф. д-р Димитър Денков
До госпожа ръководителя на
катедрата по Логика, етика и естетика
проф. д-р Силвия Минева
До преподавателската колегия на
Катедрата по Логика, етика и естетика


М О Л Б А
от доц. д-р Димка Иванова Гичева-Гочева
от Философски факултет

Уважаеми колеги,
     Обръщам се към всички вас с молба: на предстоящото заседание на катедрения съвет на катедрата по Логика, етика и естетика, на 19 май 2015 г. да бъде включено като точка от дневния ред, разгледано и гласувано желанието ми да бъда преместена с щатното си място в катедрата по Логика, етика и естетика.

      Моята академична биография е изцяло свързана с Философски факултет и специалност Философия. Започнах следване в специалността през 1982 г. и се дипломирах през юни 1987 г. Спечелих аспирантски конкурс през декември същата година, а на 10 и 11 май 1990 г. се явих на писмения и устния изпит в конкурс за редовен преподавател по дисциплината Антична и средновековна философия  в катедрата по История на философията. На днешния ден, 11 май 1990 г., преди точно 25 години спечелих този конкурс.

     Изключително лошото отношение на някои преподаватели от катедрата по История на философията към мен започна още през 1998 г. и се усилваше непрекъснато през всички следващи години, докато през 2011 г. ескалира в започване на дело срещу мен в Софийския районен съд, при това по Наказателния кодекс. Това дело беше заведено срещу мен от един от преподавателите в катедрата по История на философията - проф. дфн Георги Каприев, но като негови свидетели в съда се явиха още трима преподаватели от тази катедра: проф. дфн Цочо Бояджиев, проф. дфн Олег Георгиев и ас. Гергана Динева.

     Това бяха действителните причини да се търси друга катедра, в която да бъда преместена. Един тъжен повод, който катализира напускането ми през 2012 г. на катедрата, към която бях принадлежала в продължение на 24 години (от началото на аспирантурата през януари 1988 г. до приключването на делото срещу мен на първа инстанция през февруари 2012 г.), беше внезапната и ненавременна смърт на доц. д-р Лилия Методиева от Катедрата по Реторика.
    Скоро след нейната кончина, на 23 февруари 2012 г. господин Деканът проф. д-р Димитър Денков се обърна към всички членове на катедрата по История на философията и мен с предложение да бъда преместена със щатното ми място в катедрата по Реторика, за да бъде предотвратено нейното административно сливане с друга катедра поради недостатъчен брой преподаватели. Освен неочакваната смърт на доц. Методиева, в катедрата по Реторика имаше двама преподаватели, чието пенсиониране предстоеше, а още една преподавателка прекрати трудовото си правоотношение по свое желание скоро след това.

    На 6 март 2012 г. подписах допълнително споразумение към трудовия ми договор с г-н Ректора и от този момент нататък продължих работа в катедрата по Реторика.

    През учебната 2012/2013 г. и 2013/2014 г. добросъвестно изпълнявах преподавателските си задължения и участвах във всички съвещания на катедрения съвет, комисии по защити на магистърски дипломни работи, докторантски конкурси и минимуми в катедрата по Реторика.

     През тези две години се очертаха три сериозни области на спор между мен и ръководителя на катедрата по Реторика проф. дфн Величко Руменчев относно: 1. Мястото и ролята на философските дисциплини, изучавани през първия семестър в МП по Реторика от студентите-неспециалисти; 2. Организацията на учебния процес и графика на изпитите за студентите от задочната форма на обучение в МП по Реторика; 3. Провеждането на катедрени съвети без предварително обявен дневен ред и представяне при това на текстове с обвинения и заплахи срещу мен, които не ми бяха предоставяни нито преди, нито след импровизираните катедрени съвети, които, ще си позволя да повторя, се провеждаха без предварително известие и без дневен ред.

     Всичко това е подробно описано в доклад до господин Ректора, до господин Декана и до много други колеги от ректорското и деканското ръководство, до членове на Факултетния съвет, до преподавателите и студентите от МП по Реторика от 26 май 2014 г.

    На 8 юли 2014 г. на заседание на ФС на ФФ, като предпоследна точка от дневния ред, по предложение и доклад на проф. дфн Величко Руменчев Факултетният съвет е взел решение да бъда освободена от катедрата по Реторика.

    Това налага приобщаването ми към друга катедра. През двете учебни 2012/2013 и 2013/2014 г. на участието ми в работата на катедрата по Реторика там бяха проведени четири конкурса и съставът на катедрата вече е разширен с четирима нови главни асистенти и доктори. Същевременно, по време на петте дни обсъждане по електронната поща, проведено между 23 и 28 февруари 2012 г., на преместването ми от катедрата по История на философията в катедрата по Реторика, бяха дадени писмени уверения, че ще запазя историкофилософските курсове, които водя, но това уверение на г-н Декана остана само в електронното писмо до всички членове на катедрата от 23 февруари 2012 г. 
    През учебната 2014/2015 г. ми беше отнет даже курсът по История на философията в МП по Реторика!

    Съображенията ми за приемливостта на присъединяването ми към катедрата по Логика, етика и естетика са:

  1. Това е една от трите философски катедри във ФФ, а академичната ми биография през последните 33 години е свързана със специалност Философия. 
  2. Интересите и заниманията ми през последните години се насочиха към историята на античната етика и по-специално към проблема за справедливостта и справедливото при Херодот, Тукидид, Софокъл, Платон и Аристотел. Написаните текстове за тях са вече публикувани, като само статията за Софокъл е още под печат в сборника в памет на проф. Любомир Драмалиев. Публикуван е и преводът ми на книга Епсилон на „Никомахова етика”. Евентуалното ми присъединяване към катедрата по Логика, етика и естетика ще ми даде възможност да продължа тези занимания, прекъснати от административния тормоз над мен през последните години, и да предлагам на студентите спецкурсове за класическия и елинистическия период от историята на философията и античната етика, както и да продължа с превеждането на Аристотеловите етически трактати.
  3. Преместването ми в катедрата по Логика, етика и естетика, разбира се, не предполага участието ми в разпределението на часове от същинските три предметни сфери в трите секции на катедрата. Надявам се, че няма да настъпи промяна в курсовете, които водех през последните години и сред които няма нито един задължителен. Те са:
1.   Академично писане – избираем за студентите от редовната и задочната форма в БП по Философия.
2.   Философията в античността, средновековието и Ренесанса – избираем за студентите от 1 и 2 курс в специалност Културология.
3.   Други избираеми курсове в магистърски програми на Философски факултет и ФКНФ.
Надявам се, че молбата ми ще бъде обсъдена и гласувана на заседанието на катедрата по Логика, етика и естетика на 19 май 2015 г.

С уважение:
доц. д-р Димка Гичева-Гочева

София, 11 май 2015 г.
Ден на светите братя Кирил и Методий


post scriptum: Тази молба е била разгледана и гласувана, но не и приета на заседанието на Катедрата по Логика, етика и естетика на 19 май 2015 г.
Засега оставам в катедрата по Реторика, а какво ще се случи през тази академична година, не може да се предвиди. Предстоят отчетно-изборни събрания и на факултетно, и на университетско ниво. 

Някои отчетно-изборни събрания не донесоха никаква промяна. Например, в катедрата по Реторика няма нов ръководител на катедрата, а проф. дфн Величко Руменчев започна нов, четвърти мандат, при това на навършени 62 години.Thursday, September 18, 2014

never ending story
До господин Ректора на СУ “Св. Климент Охридски”

проф. дин Иван Илчев


До господин Декана на ФФ
проф. д-р Димитър Денков

До заместник ректорите по учебната работа
в бакалавърската, магистърската и докторската степен
доц. д-р Милена Стефанова и проф. дфн Анастас Герджиков

До Ръководителя на Катедрата по Реторика във ФФ
Проф. дфн Величко Руменчев 

До заместник декана по магистърските програми във ФФ

проф. дпсн Снежана Илиева

и до студентите, на които съм преподавала в МП Реторика
през учебната 2012/2013 и 2013/2014 г.


Д о к л а д


до господин Ректора на

Софийския университет „Св. Климент Охридски”
проф. дин Иван Илчев

от доц. д-р Димка Гичева-Гочева,
преподавател от ФФ,

за конфликти, проблеми и спорове
в катедрата по Реторика на ФФУважаеми господин Ректор,
Уважаеми колеги,

     В този доклад ще стане дума за няколко конфликта и за няколко проблема в преподаването и изпитването на студентите от МП Реторика във ФФ по дисциплината История на философията, но също така и за запорирането на трудовото ми възнаграждение в началото на 2014 г., и за декласирането на мой изследователски проект заради колективен проект на организиране на научен форум в катедрата по Реторика.
     За повече яснота и прегледност ще представя моето разбиране по тези неприятни теми в десет раздела.

Първо: Заплахи и обвинения срещу мен, изказани от ръководителя на катедрата по Реторика на 28 април 2014 г.

     На 28 април 2014 г. от 11.30 часа в зала 130 на Четвърти блок бе проведено заседание на катедрения съвет на катедрата по Реторика на ФФ, като в точка Разни, без предварително да бъде заявено за обсъждане в дневния ред, ми беше съобщено от проф. дфн Величко Руменчев, че отново ще бъда предложена за дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение” по негово предложение и че този път, за разлика от миналата година, той ще удържи на думата си и ще постигне това: да ми бъде наложено най-после исканото и през миналата година наказание. Проф. дфн Величко Руменчев допълни, че ще подсили обвиненията си към мен с писмени показания и подписи на студентите от МП по Реторика, на които съм преподавала през тази година и които ще бъдат поканени да свидетелстват писмено за нередности в моята преподавателска работа и в провеждането на изпитите по дисциплината История на философията. И тъй като става дума и за миналогодишно административно преследване срещу мен, то от само себе си следва:
  
Второ. Заплахите и обвиненията срещу мен, прочетени в доклад от проф. дфн Величко Руменчев на 1 юли 2013 г. на импровизиран катедрен съвет с необявен дневен ред
     Те бяха предизвикани от мои писма и изказвания на катедрен съвет, проведен на 27 юни 2013 г. За провеждане на катедрено заседание на 27 юни м.г., четвъртък, получихме известие от г-жа Весела Кибарова, в което се посочваше време, час и място на провеждането му. В него не беше посочен никакъв дневен ред. Не беше известено за какво се свиква катедреният съвет и какви важни решения ще се обсъждат и вземат на него. Написах на колегите от катедрата писмо с конкретни предложения за развитието и съвместяването на двете, даже на трите магистърски програми, които се оказа, че са разрешени от акредитационната комисия от НАОА и от Факултетния съвет, проведен на 9 април 2013 г. Това писмо, както и всички останали, за които ще стане дума оттук нататък в този доклад, е в електронната ми поща и тъй като те са служебна, а не лична кореспонденция, ще мога да ги предоставя на всеки, който прояви интерес.
     За моя най-голяма изненада, на 1 юли беше проведен нов, импровизиран катедрен съвет, на който проф. Руменчев прочете доклад, адресиран до г-н Ректора чрез Декана на ФФ с предложение: да ми бъде наложено наказание "предупреждение за уволнение". Причината: на катедрения съвет, проведен на 27 юни, четвъртък, без да е обявен предварително дневният ред, беше избран нов ръководител на магистърската програма по Реторика. Бях единствената преподавателка, която гласува "против" този избор и се опитах да аргументирам защо.
     Но също така като много грубо нарушение, заслужаващо дисциплинарна санкция, в доклада на проф. Руменчев от 1 юли миналата година беше изтълкувано това, че съм си позволила да изпратя с писмо няколко дни предварително, за обсъждане на катедрения съвет, който беше свикан без обявен дневен ред, писмени предложения за развитието и усъвършенстването на трите магистърски програми, които са разрешени от акредитационната комисия.
    Текстът, който проф. Руменчев прочете на 1 юли 2013 г., не ми беше предоставен нито преди, нито след импровизирания катедрен съвет, проведен след докторантските минимуми сутринта на същия ден. 
    Моето отрицателно изказване и отрицателен вот при избора на нов ръководител на МП Реторика беше характеризирано като "груба словесна агресия" и "състав на престъпление по Наказателния кодекс".
    Днес, 25 май 2014 г., почти една година след станалото в края на миналата учебна година, можем да видим резултатите от онзи конфликт.
    На катедрения съвет, проведен на 27 юни миналата година, действително с много остър език за пореден път призовах да бъдат коригирани няколко много груби правописни грешки в учебната документация на МП Реторика и МП Реторика и анализ на дискурса.
    Моите думи бяха:
  
 "Колеги, как може да се надяваме да привлечем студенти и във втората магистърска програма, ако, първо, тя не е обявена като избираема на никакъв университетски или факултетен сайт, и ако само ние знаем за нейното съществуване?  И второ, дори и тази магистърска програма да е включена в книжното тяло на кандидатмагистърския справочник, нека поне там да няма прекалено много правописни грешки!"  
    Това беше квалифицирано от проф. Величко Руменчев в понеделник, на 1 юли 2013 г. като състав на престъпление по Наказателния кодекс, за което би трябвало според него отново да стана подсъдима - отново по наказателно частно дело за клевета и обида, чрез каквото ме преследва няколко години и проф. дфн Георги Каприев.
     Какъв е резултатът от този първи голям конфликт?
     Когато днес, 25 май 2014 г., отворя интранет страницата с официалните документи на ФФ, прочитам последния публикуван в него Протокол от заседание на Факултетния съвет на ФФ от 8 април 2014 г.. Ето, в доклад на проф. дфн Руменчев, представен на заседанието на ФС на 8 април, във връзка с предстоящ конкурс в катедрата, отново виждаме на една страница две грешки – като онези, заради чието посочване миналата година бях обвинена във „вербална агресия” и „състав на престъпление, наказуемо по НК”.

     Уважаеми колеги,
    Използвам случая, за да споделя, че изпитвам срам, когато в Протокол на ФС намирам груби правописни грешки като тази: „АксЕологически проблеми на аргументацията…”, написано с буква е. На злополучния катедрен съвет, проведен на 27 юни миналата година, достатъчно разпалено обясних, че няма как думата „аксиологически” да се пише с буква е на български, защото в съответната гръцка дума няма ета. Там има йота и поради това правилното изписване на тази дума на български е „аксиологически”, а не „аксеологически”.
    Всички правим грешки и заради това за доброто издаване и публикуване на текстове и книги има и редактори, и коректори. Но когато в учебната документация и в учебния план на една катедра или магистърска програма има груби правописни грешки, които после се възпроизвеждат в протоколите от факултетните съвети, за тяхното отстраняване няма да помогнат нито съставите на престъпления от Наказателния кодекс, нито дисциплинарните наказания, чрез които биват тормозени преподавателките, които ги посочват. Чрез дисциплинарни наказания и нови дела по Наказателния кодекс от Философския факултет на Софийския университет могат да бъдат прогонени неудобни преподавателки като мен и да бъде прекъсната тяхната академична кариера, но грубите правописни грешки остават в документацията. Разбира се, тази документация, която е публикувана в интранет като протоколи на ФС, много бързичко може да бъде коригирана, но за жалост тези груби правописни грешки в изписването на основни изучавани дисциплини остават в дипломите, които получават студентите, завършили МП Реторика. Как ще ги махнем оттам?
 
Трето. За качеството на преподаването ми и за организацията на преподавателската работа и изпита по дисциплината История на философията в МП Реторика.

       Уважаеми колеги,
       Всички Вие знаете, че бях преместена в катедрата по Реторика с допълнително споразумение към трудовия ми договор, подписано с господин Ректора на 6 март 2012 г.
      През учебната 2012/2013 г. лекциите и семинарните занимания със студентите от МП по Реторика се провеждаха в неделя от 11.15 до 15.00 часа в ауд. 130 в Четвърти блок, и в сряда от 18.30 до 20.30 часа в ауд. 83 в Ректората. По шест вместо по четири часа на седмица. Направихме го, за да изпълним съвсем точно предвиденото в учебния план – 30 часа лекции и 30 часа упражнения. Провеждахме по 6, а не по 4 часа на седмица, за да компенсираме пропуснатото: почти целият месец октомври беше пропуснат поради забавяне на записването на студентите и неизбежния първоначален хаос около фиксирането на седмичния разпис. Успяхме действително да проведем всички 60 часа, предвидени в учебния план.
    Студентите, по-точно студентките, защото в миналогодишната група имаше само колеги-жени, многократно ми благодариха за голямото старание и за това, че провеждаме не само лекциите редовно, но и абсолютно всички семинарни занимания.
     През тази вече приключваща учебна година 2013/2014 г., през зимния семестър отново работата ни започна с това: още при първата ни среща убедих колегите, че трябва да имаме не само лекции, но и упражнения, за които те трябва, доколкото им е възможно, въпреки работата и семейните им задължения, също да се подготвят – поне по един от тях за всяка тема. Лекционните и семинарните занимания се провеждаха всяка сряда от 17.30 до 21.00 часа, само с една кратка почивка, в ауд. 130 в Четвърти блок, който за щастие не стана жертва на окупаторите. Не пропуснахме нито един път, въпреки че два пъти бях болна с температура.
    Студентите идваха редовно, почти винаги един или двама от тях се бяха подготвили с прочитане на текста или текстовете, предвидени за обсъждане. Дискусиите бяха интересни, даже много често продължаваха до 21.30 часа. В тази група много често освен студентите от редовната форма на обучение участваха и колегите от задочната форма, които бяха предвидили, че по време на очните занимания през февруари е възможно да бъдат заети със служебни ангажименти. Накъсо: отлична посещаемост и пълноценна, интересна работа. Студентите бяха доволни и няколко пъти ми благодариха за старателната работа. 
     При много лоши условия на работа, обаче, протекоха заниманията през февруари с колегите от задочната форма, които бяха планирани за 14, 15 и 20 февруари. Нашите т.нар. очни занимания преминаха в невъзможни условия: точно срещу 130 аудитория, която е на партера, се правеше ремонт на новия деканат, а точно срещу моя кабинет 325 се правеше ремонт на кабинета на проф. Александър Томов от катедрата по Политология. При ужасен шум и непрекъснато надвикване с машини за къртене на стени и хилти бяха проведени все пак лекциите и през трите дни.
     На 14 февруари поради заетост на 130 аудитория и дублиране в програмата с други лекции на друг преподавател, сутрешните лекции бяха проведени в 325 кабинет. На тях присъства цялата група от задочната форма и тъй като вибрациите и шумът бяха много силни, проведохме един по-скоро общ разговор, прочетохме програмата на лекциите и упражненията, по която работихме в продължение на месеци с колегите им от редовната форма, обсъдихме какво и как се очаква да бъде написано от тях в писмените работи, които се изискват за полагане на изпит. Обясних накратко, че е невъзможно, дори и при огромно желание и отлична организация да обсъдим всички важни мислители от историята на европейската философия и че дори и с колегите им от редовната форма при максимална посещаемост и оптимално стичане на обстоятелствата, успяваме да споменем само най-важното от най-важното от античността до Ренесанса. Философията на Новото време и ХХ век остават изцяло за самостоятелна подготовка.
    Разбира се, курсът, който предлагам през последните две академични години в МП Реторика по дисциплината История на философията е съвсем специализиран и в неговата програма са включени само онези мислители и произведения, които са от несъмнена важност за тях, тъкмо в качеството им на студенти по реторика.
    Сутрешните лекции на 14 февруари приключиха с определяне на дати за изпит: за предварителната, априлска сесия, на 30 април и за редовната, юнска сесия, на 11 юли. След това повечето от тях поискаха извинение и казаха, че няма да могат да посещават лекциите, предвидени за следващите дни. На следобедните лекции на 14 февруари, както и на следващия ден, 15 февруари, събота, както и на сутрешните лекции на 20 февруари присъстваха по двама колеги.
      За тази група от задочната форма, както и миналата година, специално беше поканена и колегата гл. ас. д-р Камелия Спасова от ФСлФ като гост-лектор за следобедната лекция на 20 февруари. Тя, като автор на дисертация и книга за „Федър” на Платон и за „Реторика” на Аристотел, беше подготвила лекция с 80 слайда за презентация. Всеки един от слайдовете беше подробно коментиран в дует – както от нея, така и от мен. Тази двойна лекция протече следобеда на 20 февруари и за пет учебни часа едвам стигнахме до 20-ия слайд на презентацията, подготвена от нея, но за жалост тази така интересна лекция от двама лектори беше посетена само от двама студенти.
    Обобщение: и трите лекционни дни от очните занимания на 14, 15 и 20 февруари, бяха много слабо посетени от не повече от една трета от студентите от първи курс на задочната форма. Някои от тях, обаче, предвидливо участваха много активно в лекциите на колегите си от редовната форма през целия есенно-зимен семестър.

Четвърто: за определянето на датите и формата на изпит, направено на 14 февруари 2014 г.
     Нашите лекции със студентите от задочната форма приключиха на 20 февруари. Както беше написано и по-горе, като дати за изпит бяха определени: 30 април за предварителната априлска сесия и 11 юли за редовната юнско/юлска сесия. Веднага след определянето на датите за изпит, на 14 февруари на обяд, в кабинет 325, по-голямата част от колегите си отидоха - всеки по своите си работи.
     Всичко това напълно съответства на академичния календар за учебната 2013/2014 година, официално публикуван на страницата на Университета със Заповед на господин Ректора на Софийския университет за учебната година 2013/2014, издадена на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за висше образование
     ЗАПОВЕД № РД 19-218 / 19.06.2013 г.


Пето: за качеството на изпитването

     Изискванията, според мен, за полагане на изпит по такъв огромен материал, какъвто включва дисциплината История на философията в МП Реторика, са минимализирани и изпълними:
     Никога студентите, на които съм преподавала – по нито една дисциплина и в нито една бакалавърска специалност или магистърска програма - не са били изпитвани по “огромен конспект”. От  всички тях се е изисквало да представят своя собствена писмена работа, която студентите от магистърските програми, които са сравнително малобройни, прочитат на глас пред всички присъстващи колеги в деня на изпита и всички заедно коментираме написаното. Изпитът протича като мини-конференция. Справка може да се направи с всички информационни пакети по всички дисциплини, по които съм преподавала през последните 15 години.

     Аз имам вече 26 години трудов стаж, от които 24 години в катедрата по История на философията, а от тях пък - 12 години преподаване на студенти по философия по дисциплината Антична философия в задочната форма на обучение на бакалавърска степен, която е двусеместриална. Но също така съм преподавала и на задочниците по дисциплината Академично писане, която е едносеместриална. Преподавала съм и на други студенти от магистърски програми във ФФ - в МП Философия за неспециалисти и в МП История на философията. 
      Доколкото можах да разбера от гневните обвинения на проф. Руменчев, изказани срещу мен на 28 април 2014 г., моите конкретни много тежки нарушения, заради които ще бъда отново предложена за дисциплинарно наказание “предупреждение за уволнение” и заради които този път, за разлика от миналата година, той се зарече, че  ще постигне налагането му, са:
1. Прекомерно големи изисквания към студентите; и
2. Неопределяне на дата на изпит за априлската и юнската сесия.


    Уважаеми колеги,

    Това ли е прекомерно и необосновано изискване за студентите от една магистърска програма по реторика, която се осъществява във Философски факултет? При това те са неспециалисти, при това става дума за задължителна дисциплина, която според концепцията на МП Реторика, заедно с останалите философски дисциплини само за един семестър трябва да даде съвсем повърхностен минимум от общи познания? Това ли е непосилно: за да се получи оценка на изпита по История на философията да се напише една-единствена писмена работа по само една-единствена част от едно-единствено произведение на един-единствен мислител, при това по напълно свободно избрана тема и автор от самите студенти?

    Ако това са максималистични изисквания, тогава нека да ги минимизирам и да поставям на студентите оценки в протоколите от януарските сесии, още преди да са минали февруарските лекции и без изобщо да съм ги изпитвала! Нищо, че Законът за висше образование изрично забранява поставянето на оценки на студенти, без да е бил проведен изпит и даже за това се предвижда дисциплинарно уволнение.
     Очевидно е, че за някои неудобни преподавателки във ФФ точно спазването на ЗВО е повод за нескончаем административен тормоз.
      Навсякъде, по света и у нас има клиенти на магистърски програми, които желаят бързо, лесно и безпроблемно дипломиране – срещу минимални такси, при симулирано преподаване и фиктивни изпити чрез тестове. За това съществува понятието “мелница на дипломи”. Моите впечатления от студентите, на които съм преподавала през миналата и тази година в МП Реторика е обратното – почти всички те искат да получат не само диплома, но и знания. Поради това заявявам, че няма да се поддам на по-нататъшен натиск и никога няма да съдействам за превръщането на Магистърската програма по Реторика в
diploma-mill. По-добре ще бъде да напусна тази катедра.


Шесто: За комуникацията ми със студентите от МП Реторика през академичните 2012/2013 г. и 2013/2014 г.

    И през двете академични години на преподаването ми в МП Реторика съм общувала със студентите чрез техния общ, групов имейл-адрес.
За академичната 2012/2013 г. той беше: "Магистри, Реторика Редовно" <rhetoric.13@abv.bg>, а за предишната година:
 retorika retorika <retorika2012@abv.bg>
    Колеги, когато направя справка в пощата си, виждам, че на имейл адрес <rhetoric.13@abv.bg, който през тази академична година беше общ както за редовната, така и за задочната форма на обучение, от края на октомври 2013 до края на април 2014 г. съм написала и изпратила 27 писма, повечето от които са по стриктно академични поводи и са свързани с преподаването и самостоятелното им четене. Разбира се, някои са и препратени покани за културни прояви, лекции и дискусии в Университета.
    Изпратила съм на студентите около 1000 страници за самостоятелно четене, но за продължаващо четене и продължаващо самостоятелно занимание, защото, както почти всеки път им казвах: изпитът ще мине и ще замине, магистърското следване ще свърши, диплома ще получат, но е хубаво да имат в електронните си пощи „Метафизика”, „Реторика” и „За небето” на Аристотел, както и сканирани и обработени в pdf формат всички диалози на Платон от четиритомното издание на „Наука и изкуство”, както и някои мои текстове, като евентуална компенсация на някои пропуснати лекции.
    
     Уважаеми колеги,
     Аз нямам нито един пропуснат час - при това не само лекционен, но и семинарен  - през академичните 2012/2013 г и 2013/2014 г.
     Написала съм на студентите от МП Реторика през тази учебна година 27 писма, повечето от които са във връзка с учебната работа.
      Ако някой от студентите случайно не е бил разбрал кои дати са определени за предварителната априлска и за редовната юнско/юлска сесия, защо не ми е написал писмо на мен? Впрочем, за тези дати те бяха подсетени с писмо на 3 април, в което написах:

Колеги, 

Доколкото си спомням, този адрес се използва и от онези от вас,
които са в задочната форма на обучение.
Напомняне:
Датата за изпит по история на философията за студентите
от задочната форма е
 30 април, сряда, от
10 часа в каб. 325 в Четвърти блок.
Всичко, които желаят да се явят тогава, нека да ми изпратят
писмените си работи един ден предварително.
Като друга дата можем отсега да определим последната
възможна дата от юнско-юлската сесия
11 юли, петък, 10 часа, пак там, каб.325.

Всичко хубаво!

      Ако някой от студентите не беше разбрал, защо не ме е попитал чрез писмо по електронната поща?
      Ако някой от студентите е имал някакви оплаквания от мен, защо за това не ми е написано писмо от самите студенти?
      Защо проф. дфн Величко Руменчев на 28 април ме заплаши, че този път, за разлика от миналата година, ще постигне да ми бъде наложено  дисциплинарно наказание и ще извика студентите да се подпишат под оплакване срещу мен за неопределяне на дати на изпит и непосилни изисквания за неговото полагане?

Седмо: традициите на задочното висше образование в нашия Университет
      Уважаеми колеги,

     Както всички знаем, историята на задочното висше образование в нашия Университет има вече 65 години традиция, защото започва през учебната 1949/1950 година. Това са вече 65 години със следния ред: очни лекции през септември и след тях предварителна сесия през ноември, и редовна - през януари; респективно -
очни занимания през януари или февруари, след тях предварителна сесия през март/април и после редовна изпитна сесия през юни/ юли. Поправителната сесия е през септември. По времето, когато имаше задължителни комсомолски бригади през лятото и есента по един месец, съществуваше и т.нар. ликвидационна сесия през октомври, като на нея имаха право само онези, които бяха участвали и в двете бригади, лятната и есенната. Тази 65-годишна традиция се пази и досега, като единствената промяна в нея е отпадането на ликвидационната октомврийска сесия, защото вече и комсомолски бригади няма.
       На 28 април на катедрения съвет на катедрата по Реторика научих, че задочното обучение в МП Реторика няма нищо общо с 65-годишната традиция на задочното обучение в СУ “Св. Климент Охридски”, а се осъществява по някакъв уникално-автономен катедрен порядък.

Осмо: недопустими нередности в учебната документация на системата СУСИ с протоколи на студентите от МП Реторика – задочно обучение
      На 30 април от 10 часа проведох изпит по История на философията със студентите от задочната форма на МП Реторика в 325 кабинет. Явиха се две студентки от включените в общия протокол и двама студенти с индивидуални протоколи. След събеседването с колегите и посочването на някои недостатъци в техните работи, поставих и на четиримата оценка много добър 5, и веднага отидох в Отдел студенти при г-жа Росица Тончева, като предадох общия и двата индивидуални протоколи, нанесох оценките им в главните книги и седнах на компютъра на г-жа Тончева, (тъй като за 26 години трудов стаж в СУ не съм удостоена с честта да имам служебен компютър в кабинет) и се опитах да нанеса четирите оценки на четиримата студенти в системата СУСИ, но електронната система не позволи това.
     Когато направихме справка през цялата система СУСИ с г-жа Тончева, се разбра каква е причината:
на всички студенти от МП Реторика от задочната форма на обучение по дисциплината История на философията е бил издаден общ протокол за явяване на предварителен изпит през ноември! И съответно - издаден е протокол за явяване на редовен изпит през януари!
     Колеги, как може да се издава протокол за явяване на предварителен изпит през ноември и за редовен изпит през януари, при положение, че лекциите, т.нар. очни занимания се провеждат през февруари?
Не може изпитването на студентите да предшества лекциите с тях! Това е порочна практика, по която безпогрешно се разпознават университетите и магистърските програми по света, в които просто се мелят дипломи, а на качеството на образованието му е казано "много ти здраве".
 
     Много е лошо, ако това е еднократен гаф и грешка, допусната по невнимание само по тази дисциплина и само за тази академична година, но ако това е системна практика по отношение на философските дисциплини, изучавани през първия семестър в МП Реторика? Защо върху мен беше оказван натиск да проведа изпит със студентите от задочното обучение незабавно, още на следващия ден след приключване на лекциите, на 21 февруари, като им предложа елементарен тест?
     Да, наистина, студентите биха могли да бъдат изпитвани и чрез елементарни тестове с въпроси за обща култура и спомени от изучаваното от тях по дисциплините от философския цикъл в средното училище, но защо за средношколски знания Университетът ще дава магистърски дипломи?
    По този раздел от моя доклад приключвам с надеждата, че на студентите от задочната форма на МП Реторика ще им бъде дадена възможността да се явят на изпит през юнско/юлската редовна изпитна сесия. Това е едно от основните им студентски права: никой няма право да ги лишава от право на изпит през редовната изпитна лятна сесия, защото това е традицията на нашия Университет през последните 65 години.
    Всички, които не се явиха на предварителната дата 30 април, са в правото си – според мен - да се явят на лятната сесия, защото тя им се полага според Закона за висше образование. За онези студенти от задочната форма, които са имали т.нар. очни лекции през февруари, лятната сесия е редовната.
     Съществуването на две сесии за задочниците - една предварителна и една редовна - много добре е било решено даже още преди 65 години и у нас, точно защото студентите от задочната форма много често както работят на пълен работен ден (впрочем, по времето на социализма това беше абсолютно задължително условие за следване задочно: работа на пълен работен ден), но също така задочниците много често са и хора със семейства и деца.

      Това беше основната тема на моя доклад, но ще използвам случая и ще спомена за още два случая, с които през тази календарна година ми беше показано, че оставането ми във Философския факултет е нежелано и невъзможно. Те са:
Девето: Налагането на пълен запор на цялото ми трудово възнаграждение на 31 януари 2014 г.
      За наказателното дело с частен характер, което води проф. Георги Каприев срещу мен от есента на 2011 г. са осведомени почти всички, а онези, които не са осведомени, могат да го направят, като посетят специално създадения за това блог, на който има достатъчно информация, пояснения, сканирани документи и пр.: http://anoigw.blogspot.com/
      За три години не намерих отговор на въпроса: как така административният произвол на един ръководител на катедра от ФФ при процедурата по атестирането на преподавателите през 2007 г. в най-големия и най-стария български Университет се преценява като частен, личен спор от някои декани и ръководители на катедри?
      Имам още няколко въпроса, които съм задавала вече два пъти на деканското ръководство на ФФ пред Общото събрание на Философския факултет – както на 19 октомври 2012 г., така и на 25 октомври 2013 г.:
      Не съм удостоена с честта да получа отговор на тези въпроси от деканското ръководство на ФФ от 19 октомври 2012 г. до днес, 26 май 2014 г.
      Съдебното преследване на една преподавателка, която пита: “Какво стана с онези огромни проекти?” не е ли прегазване на академичната автономия? Спорове и конфликти, които могат и трябва да бъдат решавани вътре в Университета от колективните органи на управление и/или от омбудсмана, защо се пренасят в съдебните зали? А какво да кажем за лъжесвидетелстването на проф. дфн Цочо Бояджиев, направено в СРС, че не съм била рецензент на дисертацията на Андрей Захариев? Или за фалшифицирания протокол от заседание на ФС от началото на юли 2007 г., от който бяха изтрити както докладът на проф. Александър Андонов, така и моето изказване?
       Подробностите за методите, чрез които беше постигната несправедливата съдебна присъда - налагане на глоба от 1000 лева в полза на НАП и изплащане на разноските на тъжителя, са много и всеки, който желае да се запознае с тях, ако има нерви, нека да посети посочения по-горе тематичен блог.
       С този доклад искам да попитам още: как така и от чие име Работодателят наложи запор на цялото ми трудово възнаграждение през януари тази година? Нали според законите на нашата страна има несеквестируем доход, който е минималната работна заплата, а освен това, на мен като майка на дете, което още не е навършило 18 години, би трябвало да ми бъде оставена несеквестирана не само сумата, равна на минималната работна заплата, а и горницата над 800 лева?
      Кой успя да постигне да ми бъде наложен запор на цялото трудово възнаграждение от името на Работодателя?
      Ше бъда много благодарна, ако получа отговор поне на този въпрос.
    
      Последно, десето: дисквалифициране на проект, с който кандидатствах за подкрепа в конкурса на ФНИ, поради мним конфликт с колективен проект на катедрата по Реторика
   
      За отхвърлянето на моя проект бях уведомена на 9 април със следното писмо от г-жа Нина Иванова:

      Уважаема доц. Гочева,
       Съгласно решение на факултетната комисия по НИД проектът Ви Стобеевите херметически фрагменти:философско Съдържание и диалогично-реторическа форма не е подкрепен за финансиране. 
Основанията на комисията са следните: проектът е индивидуален и получава по-малко точки в сравнение с катедрения проект на катедра "Реторика". 
Подпис: Нина Иванова

         Колеги, от току-що приключилата сесия по ФНИ и от списъка на одобрените проекти, който беше публикуван на сайта на Университета, се виждаше,
че има катедри, в които не един, а три индивидуални проекта получават одобрение.
         Ще си позволя също така да цитирам от нарочния
Правилник, който е публикуван също така на официалния сайт на Университета:


П Р А В И Л Н И К 
за условията и реда на финансиране на научноизследователската дейност на 
Софийския университет “Св. Климент Охридски”със средства, отпуснати целево от държавния бюджет 

Раздел ІІ 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

3. (1) Предоставените средства се изразходват по предложение от ректора и ежегодно 
утвърждавани от министъра на образованието и науката приоритетни направления и 
Стратегията за развитие на научните изследвания в СУ „Св. Климент Охридски”. 
(2) Средствата се разпределят за провеждането на конкурси по факултети, от тях се 
отделя процент за провеждането на конкурси на департаментите и други звена от университета в които се осъществява научна и художествено-творческа дейност. 
Проектите на департаментите и другите звена се оценяват и рецензират от факултетните научни комисии. 
(3) Средствата, които са разпределени по факултети, се разпределят в три направления - основните средства са за тематичен конкурс; средства за подкрепа на докторантите от факултета (след първа година), като в проекта участват докторантът и неговият научен ръководител (или друго хабилитирано лице от факултета), който е 
на основен трудов договор към СУ и е ръководител на проекта; средства за частично финансиране на научни форуми, в които организатор или съорганизатор е факултетът. 
(4) Един преподавател може да е ръководител на не повече от един проект във всяко едно от трите направления по чл.3 (3). 
4. (1) В конкурсите могат да участват преподаватели на основен трудов договор, колективи с ръководител хабилитиран преподавател или отделни звена на Университета, докторанти или студенти. 

    Това е.

    Ще приключа този доклад с неизбежното заключение: тъй като съм първата и единствена жена в света, която до този момент е превела изключително трудния космологичен трактат на Аристотел “За небето”, и тъй като винаги съм изпълнявала и изпълнявам съвсем добросъвестно преподавателските си задължения, но имах упоритостта в продължение на години да питам какво беше направено по огромни проекти, финансирани от фондациите  “Отворено общество”, “Александър фон Хумболт” и “Фриц Тисен”, шумно медийно разгласени от изтъкнати професори от катедрата по История на философията, но останали неотчетени и и до днес, моята работа - както в катедрата по История на философията, така и в катедрата по Реторика - получи не подкрепа и похвала, а непрекъсат и методичен административен тормоз. През последните три години това ескалира до съдебно преследване, запор на трудовото ми възнаграждение, неубедително обосновано отхвърляне на изследователски проект, и все нови и нови обиди, заплахи и закани от ръководителя на катедрата по Реторика през последните две години. За всичко и във всяко едно отношение.

   

      Поради това, уважаеми господин Ректор, подновявам молбата си да бъде намерен начин за преместването ми в друг факултет с моето щатно място. Предполагам, че това ще е трудно в административно отношение и ще изисква време, като предлагам като палиативен изход от ситуацията следното: да ми бъде разрешено да използвам платен едногодишен творчески отпуск, а през това време да бъде потърсено дългосрочно решение.

С уважение: доц. д-р Димка Гочева

София, 26 май, 2014 г.